Ze zastupitelstva: bourání mlýna, hala a budoucnost nemocnice

Šestnácté jednání boskovického zastupitelstva se protáhlo. Zastupitelé jednali čtyři hodiny, hlavními body byla debata o budoucnosti nemocnice a také bourání Dvořáčkova mlýna.

Miloš PachlMiloš Pachl   foto: Tomáš Znamenáček

Dvořáčkův mlýn

Dotazy a připomínky občanů zahájil Miloš Pachl, autor iniciativy pro zachování takzvaného Dvořáčkova mlýna v Červené zahradě. Přečetl otevřený dopis, ve kterém shrnul důvody, proč by měl být mlýn pro další generace zachován. Na závěr požádal zastupitele o usnesení, které by zaručilo, že mlýn zbourán nebude.

„V tuto chvíli nechceme bourat mlýn, domníváme se, že je na to času dost,“ reagoval jako první na jeho slova opoziční zastupitel Radek Mazáč ze sdružení Sportovci. Vedení města vyzval, aby od záměru prozatím upustilo. Starostka města Hana Nedomová (ČSSD) uvedla, že město požádalo o zpracování stanoviska městského architekta Zdeňka Fránka a pracovníka ministerstva kultury Jiřího Slavíka. Ani jedno z nich bourání mlýna neodporovalo. V následné diskusi se další opoziční, ale i koaliční zastupitelé přikláněli k tomu, aby se mlýn neboural, dokud se věc řádně neprodiskutuje a nebude jasnější koncepce rozvoje Červené zahrady. Bývalý starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) vyjádřil přesvědčení, že pokud by se hala nakonec stavěla u ZŠ Sušilova, budova mlýna by řešení dopravní situace nebránila. Potřeba zbourat mlýn kvůli dopravní situaci byla přitom hlavním argumentem jak ve vyjádření vedení města, tak ve stanovisku městského architekta.

Čáska 1,5 milionu na zbourání mlýna se nakonec pro letošní rok do rozpočtu nedostala. Na návrh senátorky a zastupitelky Jaromíry Vítkové (KDU-ČSL) se o této položce v rozpočtu hlasovalo samostatně. Senátorka také navrhla, aby se finance přesunuly na rekonstrukci letního kina. Další návrh podal zastupitel za Sportovce Jiří Pevný, které peníze navrhl přesměrovat do nemocnice na kapitálové výdaje. Tento přesun zastupitelé schválili.

Prodejna ve Vratíkově

Zastupitelé se zabývali také žádostí o dotaci na dokrytí nákladů na provoz ztrátové prodejny Jednoty ve Vratíkově. Jednalo se o částku 8 350 korun měsíčně, která by zajistila, aby prodejna mohla v malé přidružené obci nadále působit. Zastupitelé s dotací vyjádřili souhlas.

Sociální služby

Zastupitelé schválili na žádost kraje i podobu minimální sítě sociálních služeb v okrese Blansko a strategii jejího spolufinancování ze strany obcí. Stejně tak zastupitelé posvětili koncepční materiál Plán rozvoje sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Boskovice na období 2018–2020. Schválena byla i metodika a vyhlášení dotačního programu v oblasti sociálních služeb.

Tenisové kurty

V bloku majetkových záležitostí souhlasili zastupitelé s návrhem kupní smlouvy, na základě které by město mělo získat od státu do svého vlastnictví pozemky pod tenisovými kurty v Červené zahradě. O tomto prodeji se delší dobu jednalo. „Na základě smlouvy se převádí do majetku města pozemky o celkové výměře 3 312 metrů čtverečních za celkovou cenu 1 905 000 korun,“ popsala vedoucí majetkového odboru Gabriela Šmardová. Další dva kurty jsou ve vlastnictví tenisového klubu a nyní se jedná rovněž o jejich odprodeji městu.

Pozemky na Mánesově

Zastupitelstvo také schválilo záměr prodeje pozemků na Mánesově ulici společnosti LENX a Zbyňku Ždánskému. Ti vlastní již okolní parcely a v místě by chtěli vybudovat stavbu společnosti LENX a logistické centrum společnosti AUTO RZ. Jedná se o lokalitu za Janáčkovou ulicí a před areálem Bodosu.

Sportovní hala

Dalším důležitým bodem jednání byl boskovický evergreen – výstavba sportovní haly. Odbor rozvoje města a investic dostal úkol prověřit variantu výstavbu haly u základní školy na Sušilově ulici. Prověřování probíhalo hlavně z hlediska územního plánu, památkové péče, majetkoprávního řešení, dopravní situace a kapacity inženýrských sítí. „Byla zpracována prověřovací studie,“ oznámil vedoucí odboru Petr Zouhar. Ta řeší výstavbu haly na místě dnešních dvou tělocvičen a propojovací objekt s budovou Jízdárny. K tématu měli zastupitelé speciální seminář. „Ze všech hledisek žádný zásadní problém není, jen v územním plánu bude muset být udělána změna koeficientu zastavěnosti,“ uvedl Petr Zouhar. Z majetkoprávního hlediska by muselo dojít k výkupu nemovitostí od Luďka Řehoře a Pavla Stary – a právě zde může dojít ke komplikacím, jak jsme již popsali v samostatném článku. Kromě samotného nákupu pozemků je třeba řešit ještě příjezdovou komunikaci k horní části Jízdárny, kde sídlí diskotéka.

K probíhajícím jednáním se vyjádřil přímo na zastupitelstvu i podnikatel Luděk Řehoř. „Jsem ochoten halu Jízdárna i přilehlé pozemky odprodat. Řekl jsem, že nechci spekulovat, ať město objedná znalecký posudek – s touto cenou jsem souhlasil. A pokud se mnou bude vedení města chtít dál jednat, jsem ochoten se o ceně dál bavit a myslím, že je možné vést jednání tak, abychom se dohodli,“ prohlásil.

Výsledkem jednání zastupitelů je v podstatě odklad rozhodnutí na prosinec. Do té doby má město pro zastupitele zpracovat srovnání nákladů souvisejících s výstavbou haly v lokalitě na Sušilově a v Červené zahradě, kde se budou zvažovat dvě varianty – bez atletického oválu a s oválem. Součástí by měl být i výhled časového harmonogramu případné stavby. A rozhodující samozřejmě také bude, jak pokročí jednání o výkupu pozemků a Jízdárny.

Rozpočtové opatření

Další rozpočtové opatření pro letošní městský rozpočet znamenalo opětovné navýšení rozdílu mezi příjmy a výdaji, a to o dalšího asi 1,5 milionu. Celkový rozpočtový schodek tak činí necelých 70 milionů korun.

Nemocnice

Téma boskovické nemocnice otevřel už v úvodním bodě dotazů a připomínek občanů podnikatel Luděk Řehoř. Odkázal na článek Mladé fronty Dnes, která zveřejnila informaci, že Boskovice zažádaly vedení Jihomoravského kraje, aby boskovickou nemocnici převzal. „Komunikace s vedením Jihomoravského kraje probíhá,“ potvrdila starostka Hana Nedomová s tím, radnice zaslala na hejtmanství dopis, aby zjistilo názor vedení hraje na případný převod nemocnice. „Je to pouze dopis, kterým se ptáme, není to žádný právní akt,“ uvedla starostka.

Nesouhlas s dopisem vyjádřili v pozdější debatě někteří opoziční zastupitelé. Radka Mazáče zajímalo, jaký mělo vedení města k tomuto kroku mandát. „Dopis byl projednán ve valné hromadě,“ odpověděla starostka Hana Nedomová. Zastupiteli se ovšem nelíbilo, že k zaslání dopisu řešícího tak zásadní věc došlo bez širší konzultace se zastupiteli a s veřejností. Dopis byl odeslán 9. srpna, zastupitelé se o něm dozvěděli až na semináři k nemocnici začátkem září.

Starosta Hana Nedomová zdůrazňovala, že dopis má pouze ten význam, aby vedení města zjistilo, jestli jsou orgány kraje vůbec ochotny o případném převodu jednat. Pokud by se ukázalo, že ano, vznikla by pracovní skupina.

V dopise, který má redakce Ohlasů k dispozici, se ovšem vedení města neomezuje jen na tuto stručnou otázku, ale dokládá kraji, že nemocnice by se mohla dostat do vážných problémů. Hlavní důvody jsou pojmenovány dva: růst mzdových nákladů a neschopnost nemocnice v tomto směru konkurovat státním a krajským nemocnicím, které platy zdravotníků navyšují, a nedostatek financí na přístrojové vybavení. Zastupitel Milan Kolínský (ČSSD) se odvolával na generel, který měl jednoznačně konstatovat, že nemocnice je dlouhodobě podfinancovaná. „Nebudeme přece nalhávat ani sobě, ani našim občanům, v jakém stavu nemocnice je. Za to nemůže ani minulé vedení, ani současné. Situace taková byla a je a je otázkou, co bude s nemocnicí dál,“ vyjádřil se Milan Kolínský. Pokud by kraj řekl, že je o převodu ochoten jednat, slibuje vedení města, že k jednání budou přizváni zástupci všech politických stran a hnutí. Starostka Hana Nedomová připomněla i svůj dřívější výrok, že případný převod by měli schválit občané v referendu.To by mohlo být spojeno s komunálními volbami, ke kterým chodí hodně občanů.

Zastupitel Pavel Vlach upozornil, že převzetí krajem nemusí být dostatečnou zárukou pro další dobré fungování nemocnice. Jako příklad uvedl problémy v nemocnici v Hustopečích, kterou kraj v minulosti převzal. Starostka zastupitele ujistila, že budou dostávat průběžné informace a bude pořádat zastupitelské semináře na téma nemocnice. Jaroslav Dohnálek navrhl svolat k nemocnici speciální zastupitelstvo, což navrhoval i jednatel nemocnice Miloš Janeček.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už čtvrtým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Můžete si nás předplatit na webu i na papíře; bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství